පැති මුද්‍රා තැබීමේ පහළ මුද්‍රා තැබීමේ මධ්‍යස්ථානය මුද්‍රා තැබීමේ යන්ත්‍රය